Informacje ogólne

POWOŁANIE SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO „METRO”

PRZY GIMNAZJUM W KOSZYCACH

 

       

Szkoły wiejskie są ośrodkami kultury, nauki i sportu w swoich miejscowościach, spoczywa na nich wielka odpowiedzialność. Szkoła jest inicjatorem wydarzeń jednoczących środowisko, „ambasadorem” wielkiego świata w informacyjnej głuszy. Młodzież i dorośli mają niewielkie szanse na pogłębianie swojej wiedzy np. o Unii Europejskiej, dlatego łatwo ulegają modnym hasłom (często bezmyślnie powtarzanym) i popadają w swoich poglądach w skrajności, najczęściej negatywne. W małych miejscowościach o wiele bardziej niż w dużych potrzebna jest instytucja spełniająca wszechstronne wymagania społeczno – edukacyjno - kulturalne. Stąd też w 2002 roku narodził się pomysł założenia w koszyckim gimnazjum Szkolnego Klubu Europejskiego.

 

Inicjatorką pomysłu była nauczycielka języka polskiego – Pani Krystyna Majewska-Szymańska, która wspierana przez ówczesnego Dyrektora – Pana Stanisława Szymańskiego, grupę nauczycieli w osobach Anna Król, Bożena Iwańska, Halina Rybak, Małgorzata Witek, Małgorzata Wileczek, Ewa Partyka - Szymańska, Helena Michalec oraz rodziców i uczniów  w osobach Urszula Czerwiec i Bożena Stefańczyk, Anna Jurek, Anna Rojewska, Paweł Gurda, Sylwia Szaflarska, Karolina Kałat, Ewelina Kotyza, Kamil Zachariasz i Karol Morsztyn powołała do życia Szkolny Klub Europejski „Metro”. Skrót nazwy oznacza Młodzież Europy Tworzy Rozwija Osiąga.

 

Za datę rozpoczęcia działalności Klubu uznaje się 02 grudnia 2012 roku.

 

 

Założenia ogólne Klubu, które kierunkują działalność jego członków to:

 

 

 1. Propagowanie idei jedności w Europie.
 2. Rozwijanie w młodych ludziach i innych członkach lokalnej społeczności poczucia świadomości obywatelstwa europejskiego.
 3. Informowanie o procesach integracyjnych w europie i świecie.
 4. Kształtowanie postaw tolerancji, wrażliwości i otwartości na tradycję i kultury innych krajów.

 

 

Główne cele działalności Klubu to:

 

 

 1. Informowanie o europejskim dziedzictwie kulturowym.
 2. Powiększanie wiedzy i osobistych doświadczeń związanych z innymi krajami Europy.
 3. Zachęcanie młodzieży do intensywnej nauki języków obcych.
 4. Wspomaganie procesów przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy.
 5. Dążenie do utworzenia w dziedzinie edukacji Europy bez barier.
 6. Zainicjowanie wśród młodzieży działań kulturalnych i artystycznych o tematyce europejskiej.
 7. Wzmocnienie roli szkoły jako promotora idei jedności Europy, a zarazem poczucia własnej tożsamości narodowej, postaw szacunku dla własnej tradycji, historii Polski i jej kultury.
 8. Upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu, kraju, Europy.
 9. Pobudzanie kreatywności.

 

Od momentu założenia Szkolny Klub Europejski „Metro” działał na zasadzie koła zainteresowań. W 2008 roku klub został zarejestrowany w Starostwie Powiatu Proszowickiego i od tego momentu działa, jako stowarzyszenie zwykłe. Pierwszym Prezesem Sz.K.E. „Metro” była Pani Krystyna Majewska – Szymańska. Od 2009 roku funkcję Prezesa Klubu pełni Pani Anna Król.

 

 

 

NA GÓRĘ