Program Sz.K.E. "Metro"

PROGRAM DZIAŁANIA

SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO „Metro”

 

Cele działania Klubu to:

 1. rozwijanie w młodych ludziach i innych członkach społeczności lokalnej poczucia świadomości obywatelstwa europejskiego,
 2. informowanie o procesach integracyjnych w Europie i świecie,
 3. rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pokój i obronę praw człowieka,
 4. współpraca z partnerami mogącymi pomóc w rozpowszechnianiu informacji o Europie, instytucjach europejskich oraz europejskim dziedzictwie kulturowym,
 5. promowanie europejskiego wymiaru edukacji.

Formy pracy:

 1. współpraca członków klubu z dyrekcją szkoły, nauczycielami, środowiskiem lokalnym, władzami samorządowymi, innymi SKE, mediami, organizacjami pozarządowymi działającymi na polu edukacji europejskiej,
 2. organizacja imprez kulturalnych,
 3. organizacja i udział w seminariach, konferencjach i szkoleniach związanych z problematyką europejską,
 4. aktualizowanie gazetki ściennej, poświęconej działalności Klubu,
 5. organizacja szkolnego konkursu wiedzy o państwach członkowskich UE,
 6. opracowywanie informacji na stronę internetową,
 7. współpraca i wymiana zagraniczna z uczniami europejskich szkół.
NA GÓRĘ