Regulamin Sz.K.E. "Metro"

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI

SZKOLNEGO KLUBU EUROPESKIEGO „Metro”

 

§ 1.

Szkolny Klub Europejski „Metro”, zwany w dalszej części Regulaminu „Klubem” jest Stowarzyszeniem zwykłym, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach 9 tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855).

 

§ 2.

Klub powołuje się na czas nieokreślony.

 

§3.

Terenem działalności Klubu jest obszar gminy Koszyce.

Siedziba Klubu mieści się w Gimnazjum im. Stanisława Wyspiańskiego w Koszycach, ul. M. Skłodowskiej-Curie 4a.

 

§4.

Działalność Klubu opiera się na społecznej pracy członków.

 

§5.

Celem działalności Klubu jest aktywne uczestnictwo w propagowaniu idei integracji europejskiej w środowisku lokalnym, w szczególności poprzez:

 1. Gromadzenie i przekazywanie wiedzy o:

a)    Europie w aspekcie historycznym, geograficznym, kulturowym, gospodarczym itp.,

b)    państwach członkowskich Unii Europejskiej,

c)    instytucjach Unii Europejskiej,

d)    założeniach, cechach i prognozach rozwoju integracji europejskiej.

 1. przyczynianie się do akceptacji zasad pluralizmu i demokracji,
 2. przyczynianie się do powszechnego uświadamiania powszechnej tolerancji i szacunku w stosunkach społecznych oraz potrzeby współpracy międzynarodowej,
 3. rozwijanie w uczniach lokalnych szkół odpowiedzialności za los społeczeństwa, pokój, przestrzeganie praw człowieka, ochronę środowiska i światowego dziedzictwa kulturowego,
 4. kształtowanie europejskiej świadomości młodzieży,
 5. przygotowanie do życia i pracy w zjednoczonej Europie.

 

§ 6.

Klub będzie realizował powyższe cele poprzez:

 1. zbieranie i aktualizowanie powszechnie dostępnych dokumentów i informacji,
 2. organizowanie spotkań, odczytów, seansów filmowych, wystaw i konkursów na tematy związane z Europą i integracją europejską oraz aktywny udział w tego rodzaju wydarzeniach,
 3. opracowanie i publikowanie własnych materiałów informacyjnych,
 4. współpracę z innymi organizacjami o celach zbieżnych z celami Klubu,
 5. organizowanie wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży, służącej wzajemnemu poznaniu mieszkańców Europy.

 

§ 7.

Członkiem Klubu może być pełnoletnia osoba fizyczna, nie pozbawiona praw publicznych.

Osoby małoletnie, w wielu od 13 do 18 lat, mające ograniczona zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu i mają pełne prawo uczestnictwa w jego pracach, z tym, że przedstawicielem reprezentującym klub może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

 

§ 8.

Członek Klubu ma prawo zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące pracy Klubu oraz korzystać z pomocy Klubu.

Członek Klubu ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu, aktywnej pracy ma rzecz realizacji celów Klubu oraz wnoszenia składek członkowskich.

 

§ 9.

Członkostwo w klubie ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego ustąpienia z Klubu,
 2. wykluczenia przez walne zebranie członków Klubu, bezwzględną większością głosów na wniosek co najmniej dwóch członków Klubu, z powodu nieprzestrzegania obowiązków członka, określonych w § 8, lub z powodu postawy niegodnej członka Klubu.

 

§ 10.

Do uczestnictwa w walnym zebraniu członków Klubu są uprawnieni wszyscy członkowie Klubu, w tym również osoby małoletnie, nie mające prawa głosu.

 

§11.

Walne zebranie członków:

 1. może uchwalić zmianę niniejszego regulaminu, większością bezwzględną, w obecności co najmniej połowy członków,
 2. ustala główne kierunki działania Klubu oraz wysokości składek członkowskich,
 3. podejmuje, zwykłą większością głosów, uchwały w sprawie przyjęcia członka,
 4. decyduje o rozwiązaniu działalności Klubu, większością ¾ głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, podejmuje inne uchwały w istotnych sprawach Klubu.

 

§ 12.

Zebranie ogólne członków Klubu odbywa się co najmniej raz w miesiącu, a częściej w razie potrzeby, z inicjatywy Przedstawiciela reprezentującego Klub lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu. 

Do podjęcia uchwał, jeżeli regulamin wyraźnie inaczej nie stanowi, wymaga się zwykłej większości głosów i obecności na zebraniu ogólnym co najmniej połowy członków  Klubu. Jeżeli w pierwszym terminie, mimo prawidłowego powiadomienia, nie stawi się wymagana liczba osób, w drugim terminie zebranie ogólne może podjąć ważne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

 

§ 13.

Prawo reprezentowania Klubu wobec osób trzecich przysługuje Przedstawicielowi reprezentującemu Klub, zwanemu dalej „Przedstawicielem Klubu”.

Przedstawiciel Klubu prowadzi również bieżące sprawy Klubu oraz przewodniczy zebraniom ogólnym członków.

§ 14.

Przedstawiciela reprezentującego Klub powołuje zebranie ogólne członków Klubu bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym, na okres dwóch lat.

 

§ 15.

Mandat przedstawiciela klubu ustaje w razie:

 1. dobrowolnego ustąpienia z pełnionej funkcji, złożonego na piśmie i przedstawionego na walnym zebraniu członków Klubu,
 2. decyzji zebrania ogólnego członków Klubu, podjętego większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków,
 3. ustania członkostwa, zgodnie z § 9.

 

§ 16.

Składki członkowskie wnosi się w wysokościach terminach określonych przez zebranie ogólne członków Klubu.

Odpowiedzialność za przechowywanie i prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi, pochodzącymi ze składek, spoczywa na Przedstawicielu Klubu.

NA GÓRĘ